ul. Połczyńska 61 Koszalin
Tel/fax: 94 341 29 30
GSM: 723 96 96 28

Biokominki

EKOLOGICZNE OGRZEWANIE - POMPY CIEPŁA

 

Ogrzewanie domów pompami ciepła stało się w obecnym czasie bardzo popularne. Na rynku istnieje kilka rodzajów pomp, które różnią się sposobem pobierania ciepła z tzw. dolnego źródła. Dolnym źródłem może być: grunt, powietrze i woda. GRUNTOWA POMPA CIEPŁA

Grunt wokół Twojego domu jest ogromnym źródłem energii.Wczasie lata energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi, którą możesz wykorzystać do: ogrzewania, produkcji ciepłej wody użytkowej oraz do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. Chcąc czerpać energię z gruntu należy zainstalować odpowiedni system do poboru zakumulowanej tam energii niezbędnej do zasilania pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła konstruowane są z wykorzystaniem wymiennika poziomego lub pionowego.

Gruntowy wymiennik poziomy

Kolektor poziomy wykonuje się z rur PE o średnicy jednego cala, układanych w wykopie o głębokości 1,5 – 2 [m]. Wielkość ta uzależniona jest od głębokości przemarzania gruntu w danym regionie. Jest to zwykle kilka odcinków rur o długości ok. 100 [m]. Rury układane są w odstępach rzędu 0,5-0,8[m]. W kolektorze , w zamkniętym obiegu, krąży niezamarzający płyn, odbierając ciepło z gruntu i przekazując je do pompy ciepła. W zależności od rodzaju gleby z jednego m2 gruntu z kolektorem otrzymuje się moc od 10 do 40 [W]. Gliniasty i wilgotny grunt oddaje więcej ciepła niż piaszczysty, suchy. Zakładając, że do ogrzania domu potrzebne jest ok. 50 [W/m2] ciepła, kolektor poziomy powinien zajmować powierzchnię od 1,5 do 5 razy większą niż powierzchnia domu. Teren nad zakopanym kolektorem można zagospodarować – na przykład posadzić na nim rośliny albo zrobić plac zabaw dla dziecka. Nie można jednak stawiać nad kolektorem budynków, nawet tak niewielkich jak garaż czy szopa.

Gruntowy wymiennik pionowy.

Kolektor pionowy odzyskuje ciepło z głębszych warstw ziemi. Najczęściej wykonuje się go z rur polietylenowych układanych w ziemi w kształcie U- rury, które umieszcza się wpionowych odwiertach połączonych szeregowo lub równolegle. Głębokość odwiertów waha się od 20 do 100 [m]. Z tego zakresu głębokości można uzyskać temperaturę zasilania 6-8 [°C]. Z jednego odwiertu można uzyskać 30-100 [W] energii cieplnej. Zasada działania jest podobna jak w kolektorze poziomym:w zamkniętym obiegu krąży niezamarzający płyn odbierając ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy. W dolnych partiach gruntu gromadzi się ciepło, które praktycznie zachowuje stałą temperaturę przez cały rok. Wykorzystanie ciepła pochodzącego z tego podłoża jest bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska sposobem ogrzewania domu. Jedną z większych zalet pionowych wymienników gruntowych w porównaniu z kolektorami poziomymi jest to, że wymagają znacznie mniejszych powierzchni terenu oraz mają znikomy wpływ na wyziębienie gruntu na powierzchni. Utrudnieniem jest jednak to, iż należy mieć pozwolenie na wykonanie odwiertów.

POWIETRZNA POMPA CIEPŁA Stosując ten rodzaj pompy nie trzeba wykonywać odwiertów ani wykopów. Energia pobierana jest bezpośrednio z powietrza atmosferycznego poprzez wymiennik umieszczony na zewnątrz budynku. Wymiennik ten przekazuje energię do pompy ciepła znajdującej się wewnątrz budynku. Powietrze zewnętrzne jest najtańszym i najłatwiej pozyskiwanym nośnikiem energii, lecz z uwagi na duże wahania jego temperatury w ciągu roku jest ono źródłem niestabilnym. Powietrzne pompy ciepła pracują max. do temperatury - 20 [°C]. Dlatego też, koniecznością byłoby zastosowanie dodatkowego źródła ciepła.

WODNA POMPA CIEPŁA Wodne pompy ciepła jako dolne źródło wykorzystują wodę podziemną, która przez cały rok utrzymuje temperaturę w granicach 8-12 [°C]. Najczęstszym rozwiązaniem jest system dwóch lub większej liczby studni: jednej czerpalnej i jednej lub kilku zrzutowych. Studnia czerpalna służy do poboru wody gruntowej, druga do odprowadzania wody schłodzonej. Głębokość studni w typowych warunkach geologicznych wynosi 6 – 30 [m] (na wykonanie głębszej studni potrzebne jest zezwolenie wodno – prawne). Odległość między studnią czerpalną i studnią zrzutową powinno wynosić minimum 15[m], aby nie dopuścić do zmieszania się wody chłodnej z wodą czerpalną. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne właściciel gruntu może bez konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego korzystać z wód znajdujących się w jego gruncie jeżeli pobór nie przekracza 5 [m3/dobę]. Jeżeli wody podziemne pobierane są w większej ilości, to mamy do czynienia ze szczególnym korzystaniem z wód, które wymaga uzyskania pozwolenia. Dodatkowo woda po przepłynięciu przez wymiennik ciepła uznawana jest za ściek, a zrzut ścieków w ilości przekraczającej 5 [m3/dobę] także wymaga uzyskania pozwolenia.

Zawiń tekst